Tel: +32 494 848 716

gallery/mve-logo-new

Bent u ontevreden over uw energiefactuur? Neem dan contact op met

MVE-Consulting via het nummer +32 494 848 716. 

MVE-Consulting

Regenboog 5
9090 Melle

Tel: +32 494 848 716

maarten@mve-consulting.be

BE0684.853.355

gallery/facebook
gallery/linedin

Privacy Verklaring
Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van MVE-Consulting bvba (hierna genoemd “MVE-Consulting”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.mve-consulting.be (hierna genoemd de “Website”) (ii) alle (commerciële) relaties tussen MVE-Consulting en haar klanten, prospecten en business partners.
Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die MVE-Consulting verzamelt, alsook over de wijze waarop MVE-Consulting deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
MVE-Consulting wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.
Het bezoeken van de Website, het invullen van het invulformulier op de Website met het oog op beroep te doen op de diensten van MVE-Consulting impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.
Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van MVE-Consulting.
Soorten persoonsgegevens
MVE-Consulting kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
• Naam
• Voornaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer (vast/gsm)
• Bedrijfsnaam
• Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website
• Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan MVE-Consulting (bv. tijdens correspondentie met MVE-Consulting)

Wijze van verzameling persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:
• Een samenwerking met MVE-Consulting
• Het bezoeken van de Website
• Het gebruik dat u maakt van de diensten van MVE-Consulting, al dan niet middels de Website en al dan niet via een mobiel apparaat
• Correspondentie met en uitgaande van MVE-Consulting
• Het meedelen aan MVE-Consulting van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
• Het uitwisselen van business cards
De door MVE-Consulting verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.
Gebruik persoonsgegevens
MVE-Consulting kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
• De uitvoering van een overeenkomst met MVE-Consulting (incl. de opvolging daarvan)
• Het leveren van de diensten van MVE-Consulting, al dan niet middels de Website en al dan niet via een mobiel apparaat
• Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
• Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
• Statistische doeleinden
• De opmaak van een offerte
• Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:
• U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met MVE-Consulting of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MVE-Consulting rust
• De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MVE-Consulting of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent
Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
MVE-Consulting zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van MVE-Consulting en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, het leveren van diensten aan MVE-Consulting (bv. onderaanneming) en database management). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, datacenter, hosting partners, externe IT-consultants en dienstverleners.
Indien het noodzakelijk is dat MVE-Consulting in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.
Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat MVE-Consulting uw persoonsgegevens openbaar maakt:
• Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer MVE-Consulting hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
• Wanneer MVE-Consulting of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke MVE-Consulting heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
• Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.
In alle overige gevallen zal MVE-Consulting uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.
Opslag persoonsgegevens
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart MVE-Consulting uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.
Uw privacy rechten
In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:
• Recht op toegang tot de persoonsgegevens die MVE-Consulting mogelijks over u beschikt;
• Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
• Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (MVE-Consulting wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
• Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
• Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met maarten@mve-consulting.be en aan MVE-Consulting te bezorgen via e-mail of per post.
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermelde werkwijze.
Beveiliging persoonsgegevens
MVE-Consulting verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
MVE-Consulting zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van MVE-Consulting, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan MVE-Consulting in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.
Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens
Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.
Update Privacy Verklaring
MVE-Consulting is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.
Andere websites
De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. MVE-Consulting draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.
Contacteer MVE-Consulting Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop MVE-Consulting uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
• Via e-mail: maarten@mve-consulting.be of
• Via de post: MVE-Consulting bvba, Regenboog 5 bus 0101, 9090 Melle (België)
Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop MVE-Consulting deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop MVE-Consulting uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.